Η παρούσα ενότητα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 13/07/2018.

 

Πίνακας Α’ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής Άρθρα  9, 19 και 21 Άρθρο 7 Άρθρο 8
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρο 9Α Άρθρο 8 Άρθρο 8
Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης Άρθρα 5, και 14 Άρθρο 11 Άρθρο 10
Δικαίωμα Ιδιοκτησίας Άρθρο 17 Άρθρο 17 Άρθρο 1 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Α’
Απαγόρευση Διακρίσεων Άρθρο 4 Άρθρο 21 Άρθρο 14
Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου Άρθρο 8 Άρθρο 47 Άρθρα 6 και 13

 

 

Πίνακας Β’ – Κανόνες Δικαίου σε εθνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο αναφορικά με το Δικαίωμα στη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επεξεργασία ΠΔ από ιδιώτες ή κρατικούς φορείς (εξαιρούνται οι σκοποί της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων) Οδηγία 1995/46/ΕΚ Αντικαθίσταται στις 25.05.2018 από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης και το πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής για τις αρχές ελέγχου και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων Νόμος 2472/1997

Σχέδιο Νόμου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Επεξεργασία ΠΔ από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων Οδηγία 2016/680 ΕΕ Αντικαθιστά στις 06.05.2018 την   απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Ομοίως Νόμος 2472/1997

Σχέδιο Νόμου σε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680 ΕΕ

Επεξεργασία ΠΔ που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (Passenger Name Records) για δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. Οδηγία 2016/681 ΕΕ Ομοίως Σχέδιο Νόμου σε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/681 ΕΕ
Επεξεργασία ΠΔ από σώματα, οργανισμούς, και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισμός ΕΚ 45/2001 Ομοίως
Απόρρητο επικοινωνιών και επεξεργασία ΠΔ από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οδηγία 2002/58/ΕΚ Ομοίως Nόμος 2225/1994 όπως τελευταία ενημερώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4531/2018

 

Νόμος 3471/2006

Νόμος 3431/2006

Νόμος 3674/2008

Νόμος 3783/2009

Νόμος 3917/2011

Νόμος 4070/2012 

Απόφαση υπ’αριθμ. 99/2017 της Α.Δ.Α.Ε.

 

 

Πίνακας Γ’ – Νομοθεσία Σχετικά με ζητήματα διανοητικής  ιδιοκτησίας και (ηλεκτρονικού) εμπορίου

 

Διεθνείς Συμβάσεις και οι εθνικοί νόμοι με τους οποίους τις έχει κυρώσει η Ελλάδα

Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων

Νόμος 100/1975

TRIPS: Συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου

Νόμος 2290/1995

Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα 

 Νόμος 3183/2003

Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία 

Νόμος 3184/2003

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οι εθνικοί νόμοι με τους οποίους την έχει κυρώσει η Ελλάδα

Οδηγίες

2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ 

Νόμος 3524/2007

Οδηγίες

2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ 

Νόμος 4212/2013

Οδηγία 2009/24/ΕΚ Οδηγία 2006/115/ΕΚ
Οδηγία 96/6/ΕΚ Οδηγία 2001/29/ΕΚ Οδηγία 2014/26/ΕΕ

 Νόμος 4481/2017

Οδηγία 1564/2017 ΕΕ
Οδηγία 2000/31/ΕΚ , το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα εναρμόνισης, και οι τελευταίες τροποποιήσεις του Νόμου 4481/217 με τον Νόμο 4531/2018

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Νόμος 2121/1993 επικαιροποιημένος μέχρι και τον ν. 4531/2018

 

 

Πίνακας Δ’ – Κανόνες Δικαίου Σχετικά με το κυβερνοέγκλημα

Διεθνές Δίκαιο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εθνικό Δίκαιο
Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο Οδηγία 2013/40/ΕΕ Νόμος 4411/2016
Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Βουδαπέστης Διατάξεις Ποινικού Κώδικα
Οδηγία 2016/1148 ΕΕ

 

Πίνακας Ε’ – Ανεξάρτητες Αρχές και Εθνικοί Οργανισμοί Εποπτείας  και Θεσμικό Πλαίσιο αυτών

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα  
 Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα 
 Συνήγορος του καταναλωτή Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα  
 Συνήγορος του πολίτη Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα 
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Θεσμικό Πλαίσιο Ιστοσελίδα