Σημαντικό ρόλο στην προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων διαδραματίζουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων (νομολογία).

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και επιλεγμένες αποφάσεις που λαμβάνονται από δικαστήρια άλλων κρατών, οι οποίες έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων και στη χώρα μας.

 

Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)